Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu politika...

Par skolu

 • Par skolu

  Smiltenes tehnikums dibināts 1922. gadā un ir viena no senākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā. Skolā šobrīd mācās 744 audzēkņi. Tehnikumā var apgūt Latvijas un citu valstu darba tirgū vajadzīgas profesijas. Mācības pietuvinātas darba videi. Ir izglītības piedāvājumiem jauniešiem ar pamatizglītību, pieaugušajiem, audzēkņiem vidējo izglītību, kā arī ar speciālām vajadzībām. Audzēkņi sadarbībā ar vietējiem un ārzemju uzņēmumiem, kā arī, izmantojot skolas materiālo bāzi, apgūst jaunās tehnoloģijas. Gan jaunieši, gan pieaugušie augstu novērtē iespējas, ko viņiem paver profesionālā pilnveide Smiltenes tehnikuma mazo dzīvnieku veterinārajā klīnikā, piena klasē, mācību restorānā, būvniecības manēžā, ceļu būves laboratorijā, viesnīcā "Kalna ligzda" un ceļu būves mašīnu simulatoru klasē. Iegūtās zināšanas un prasmes ļauj turpināt mācības augstskolā un strādāt labi atalgotās darba vietās. Smiltenes tehnikuma audzēkņi var pilnveidot talantus dažādos sporta pulciņos, deju kolektīvā "Amatnieki",  tehniskās jaunrades pulciņā, amatierteātrī "Dramis", vokāli instrumentālajā ansamblī, korī "Triole" un jaunsardzē. Smiltenes tehnikumam ir labiekārtotas dienesta viesnīcas, audzēkņi par maciņam draudzīgām cenām var paēst skolas ēdnīcā. Audzēkņi mācību laikā saņem līdz 150 eiro lielu stipendiju.  

  Izglītības iestādes misija:

  • tehnikums - nākotnes veidotājs unikālu programmu un pakalpojumu jomās, stiprinot esošās pozīcijas.

  Tehnikuma vīzija par izglītojamo – lietpratīgs izglītojamais, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, ar prieku un interesi apgūst savām spējām, vajadzībām atbilstošu kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības un tehnikuma norisēs, uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas un tehnikuma patriots.

   

  Unikalitāte:

  • unikālas IP, kas netiek piedāvātas citviet Latvijā vai tiek piedāvātas ļoti ierobežotā apjomā, jo īpaši veterinārijā, ceļu būvē un iekļaujošā izglītībā;
  • 100 gadu darbībā balstītas tradīcijas, kuras integrējam mūsdienīgos izglītības procesos, t.sk. veterinārmedicīnas izglītības programma, kuru bez pārtraukuma īstenojam jau 75 gadus (kopš 1945.gada);
  • plaša infrastruktūra – gan kultūrvēsturiskais mantojums, gan mūsdienu prasībām atbilstošs tehniskais nodrošinājums un tehnoloģijas.

   

   

  Stratēģiskās prioritātes:

  1. Izglītības programmu kvalitāte un pieejamība ikvienam - attīstīt profesionālās izglītības kompetences centra prasībām atbilstošu dažādu līmeņu un veidu kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, kas veicinātu profesionālas, sociālas un darba tirgū konkurētspējīgas personības pilnveidi;
  2. Sakārtota un droša vide - paaugstināt Smiltenes tehnikuma izglītības vides kvalitāti, attīstot atbilstošu infrastruktūru, veicot izglītības satura pilnveidi un veidojot pievilcīgu estētisko vidi un paaugstinot resursu efektīvu izmantošanu;
  3. Mobilitāte un stratēģiskās partnerības - veicināt starptautisku, nacionālu un reģionālu sadarbību un attīstīt izglītības iespēju paplašināšanu izvirzīto mērķu sasniegšanai.

   

   

  Galvenie uzdevumi mācību darbā:

  1. Profesionālās izglītības programmu aktualizācija atbilstoši darba vides prasībām modernā mācību vidē, stiprinot sasaisti ar darba tirgu un sadarbību ar darba devējiem (NEP, konventi);
  2. Uz kompetencēm balstīta mācību satura īstenošana izglītības procesā
  3. Starptautiskā, nacionālā un reģionālā sadarbība un izglītības iespēju paplašināšana:
  4. Pedagogu radošās darbības un metodiskā darba labās prakses popularizēšana mācību un audzināšanas darbā
  5. Karjeras pasākumu īstenošana un profesionālās izglītības popularizēšana.

   

   

  Galvenie uzdevumi audzināšanas darbā:

  1. Stiprināt audzēkņu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību Tehnikuma, vietējās kopienas un valsts dzīvē.
  2. Aktualizēt audzēkņu pašpārvaldes darbību, Tehnnikuma un vietējās kopienas tradīciju kopšanu, turpināt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam audzēknim līdzdalības iespējas.
  3. Attīstīt audzēkņu pilsonisko atbildību ģimenes, tehnikuma, vietējās kopienas līmenī, veidot   izpratni par valsts un sabiedrības drošību.
  4. Motivēt audzēkņus iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiekā mantojuma apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku procesā, kā arī izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās, īpaši tehniskajā jaunradē. Organizēt valsts nozīmes pasākumus kultūrizglītībā, tehniskajā jaunradē, vides interešu izglītībā.
  5. Īstenot 1.kursu adaptācijas pasākumus un analizēt rezultātus.

   

 • Skolas tradīcijas

  Smiltenes tehnikums ir tradīcijām bagāta skola, kurā vēsturiskais iet roku rokā ar mūsdienīgo. Atrodamies Kalnamuižā, vietā, kur meklējami pirmsākumi Smiltenes pilsētai un senās muižas ēkas glabā stāstus un notikumus, no kuriem daudzus vēl tikai apkopo.

  Mācību gads tehnikumā parasti iesākas ar svinīgu  Zinību dienai veltītu pasākumu. Ar direktora uzrunu un jauniešu priekšnesumiem. Šajā dienā arī sveicam un sakām paldies skolotājiem, kuri šajā gadā svin “apaļas” darba jubilejas.

  Mācību gada pirmajos mēnešos allaž tiek rīkots viens no skolā gaidītākajiem pasākumiem – kursu iepazīšanās mači. Tajos piedalās visi skolas audzēkņi un kursu audzinātāji. Pirmkursniekiem tā ir laba iespēja jaunajam kolektīvam parādīt savu radošumu (vērtēts tiek arī komandas vizuālais tēls) un sportisko varēšanu, neformālā gaisotnē iepazīties ar pārējiem skolasbiedriem.

  Tikpat nozīmīgas un gaidītas tehnikumā ir pirmo kursu prezentācijas, kurās atraktīvā veidā tiek prezentēti visi pirmie kursi un jauniešu izvēlētās profesijas.

  Savstarpēji saliedējoši vakari katru mēnesi tiek rīkoti arī skolas dienesta viesnīcā.

  Tehnikumā aktīvi darbojas skolas audzēkņu un kopmītnēs dzīvojošo jauniešu pašpārvalde. Regulāri notiek dažādi kursu tematiskie pasākumi.

  Nākamie ēdināšanas pakalpojumu speciālisti rudenī parasti dodas uz marmelāžu gadatirgu Olustverē (Igaunija). Tūrisma nodaļas pārstāvjiem viens no lielākajiem gada notikumiem ir piedalīšanās starptautiskajā izstādē "Balttour". Savukārt veterinārārsta asistentiem visaktīvākā parasti izvēršanas veterinārmedicīnas mācību priekšmetu nedēļa, ko visbiežāk rīko pavasarī.

  Smiltenes tehnikuma audzēkņi katru gadu aktīvi iesaistās Labo darbu nedēļā. Šajā laikā iepazītos cilvēkus un vietas neaizmirstam arī pēc tam…

  Skolas audzēkņi ir vieni no enerģiskākajiem asins donoru kustības atbalstītājiem novadā. Donoru dienās vairākums Smiltenes tehnikuma jauniešu sastopami Smiltenes pilsētas kultūras centrā.

  Skola apsaimnieko vairāk nekā 200 ha zemes, no kurām 25 ha ir Kalnamuiža ar tai piederošām ēkām, 12 ha – parks. Pavasarī un rudenī plašās teritorijas uzkopšanā palīdz arī skolas audzēkņi un darbinieki. Darba daudz, tāpēc ar vienu lielās talkas dienu ir par maz…

  Jaunieši uz Smiltenes tehnikumu nāk apgūt savas nākotnes profesijas. Karjeras nedēļā tos, kuri vēl tikai plāno kļūt par mūsējiem, iepazīstinām ar skolu, mācību programmām un skolotājiem, kā arī izglītojam jau esošos audzēkņus par viņu karjeras un izaugsmes iespējām. Visa mācību gada garumā sadarbojamies un rīkojam kopīgus pasākumus ar vietējiem uzņēmējiem un augstas raudzes profesionāļiem no citiem novadiem, jauniešiem paverot iespēju dzirdēt skolas absolventu un izcilu sava aroda meistaru veiksmes stāstus, darboties dažādās meistarklasēs, piedalīties profesionālās meistarības konkursos.

  "SkillsLatvia", "Jaunais automehāniķis", konkursi pavāriem un bārmeņiem - tajos visos vienmēr aktīvi piedalās arī Smiltenes tehnikuma audzēkņi.

  Smiltenes tehnikums jau izsenis lepojies ar savām latviskajām tradīcijām, kuras jaunieši kopj un popularizē, dejojot latviešu tautas dejas, dziedot tautasdziesmas, svinot saulgriežus, gatavojot nacionālos ēdienus un iepazīstinot ar latviešu tautas tradīcijām viesstudentus.

  Skolā vienmēr godā turētas valsts svētku tradīcijas. Par savu nacionālo identitāti svētku noskaņās īpaši daudz runājam novembrī – mēnesī, kurā proklamēta Latvijas republika un svinam Lāčplēša dienu, kopā ar pārējiem smilteniešiem saplūstot vienotā gaismas upē - dodoties lāpu gājienā uz Brīvības cīņās kritušo karavīru piemiņas vietu.

  Decembris Smiltenes tehnikumā ienāk kopā ar Ziemassvētku noskaņām, vienlaikus atgādinot – kamēr vien pastāvēs šī pasaule, tumsa cīnīsies pret gaismu un ikviens ir aicināts vairot tajā gaišo, labo un skaisto. Adventes laikā skolā notiek radošās darbnīcas, kurās tehnikuma audzēkņi kļūst par rūķiem, kas savās zināšanās un dzīvespriekā dalās ar tuviem un tāliem ciemiņiem. Kopā tiek ceptas un greznotas piparkūkas, skolas mājamatniecības centrā darbojas rokdarbu darbnīcas. Smiltenes tehnikuma rūķi iepazīstina Ziemassvētku tirdziņa apmeklētājus ar skolā tapušo firsta madāmas kārumu līniju.

  Ziemassvētku pasākumā kopā priecājamies par tehnikuma pašdarbības kolektīvu sarūpētajiem priekšnesumiem, pateicamies jauniešiem, kuri ar saviem sasniegumiem mācībās un sportā ļāvuši tehnikuma vārdam izskanēt visā Latvijā.

  Janvārī skolā atceramies 1991. gada barikāžu notikumus, jo tajos aktīvi iesaistījās arī tehnikuma skolotāji un audzēkņi. Šajā mēnesī parasti tiek rīkots arī pasākums, kurā ikviens aicināts iepazīstināt pārējos ar saviem talantiem. Tieši “Talantu kaleidoskopā” atklāti daudzi talanti, kas skolas gados pilnveidoti, priecējuši ne vien tehnikumam piederīgos, bet arī plašāku publiku.

  Sena un skaista skolas tradīcija - Žetonu vakars, kurā kopīgi sarūpētus priekšnesumus sniedz un piederības zīmi tehnikumam saņem bez “piecām minūtēm” absolventi.

  Vecāku dienā uz tehnikumu aicinām audzēkņu vecākus. Viņus sagaidām ar jauniešu sarūpētiem priekšnesumiem. Pēc tam – tikšanās ar skolotājiem, kursu audzinātājiem.

  Vispārizglītojošo mācību priekšmetu nedēļā Smiltenes tehnikumā notiek dažādi pasākumi un aktivitātes, kas rosina izziņas procesu uztvert kā piedzīvojumu un maratonu, kurā, tāpat kā iesaistoties mācību olimpiādēs un konkursos, vienmēr vari būt tikai vinnētājs… Arī tad, ja nelaimējas iegūt godalgotu vietu, iegūtās zināšanas neatņems neviens.

  Ēnu dienā ikviens skolēns var kļūt par kāda tehnikuma darbinieka “ēnu”, tā iepazīstoties tuvāk ar profesiju, kas kādreiz varbūt kļūs arī par viņa ikdienu.

  25.marts – komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena, kurā kopā pieminām un atceramies represētos Smiltenes novada iedzīvotājus un tās mūsu tautas vēstures lappuses, kuras padomju režīms iekrāsojis melnā krāsā.

  Īpaši darbīgs pavasaris parasti ir skolas pašdarbības kolektīviem, kuri šajā laikā cītīgi gatavojas profesionāli izglītojošo skolu lielākajam kultūras pasākumam “Radi, rādi, raidi!” Kultūras pasākumu sezona tehnikumā parasti noslēdzas ar krāšņu galā koncertu. 

  Tehnikuma sportiskākie jaunieši un darbinieki visu gadu aktīvi piedalās Arodizglītības mācību iestāžu sporta kluba (AMI SK) rīkotajās sporta sacensībās. Sportā kā jau sportā – kādreiz mājās atgriežamies ar pirmo, kādreiz – ar ne tik labu vietu. Taču kopvērtējumā republikas mērogā cenšamies braši turēties pirmajā sešniekā.

  Informācijas dienā, ko parasti rīko pavasarī, ar izglītības iespējām Smiltenes tehnikumā iepazīstinām skolas nākamos audzēkņus. Skolas audzēkņi visu mācību gadu regulāri kopā ar tūrisma nodaļas skolotāju Maiju Jančesku viesojas dažādās Latvijas skolās, vienlaikus pilnveidojot prasmi prezentēt savu skolu un izvēlēto profesiju.

  Maijā Smiltenes tehnikuma audzēkņi kopā ar skolotājiem vienmēr dodas uz Uzņēmēju dienām Valmierā, kur tiekas ar Vidzemes uzņēmējiem un neformālā gaisotnē, interaktīvā veidā iepazīstina apmeklētājus ar darba tirgū pieprasītām, Latvijas tautsaimniecībā nozīmīgām profesijām, kuras var apgūt Smiltenes tehnikumā.

  Jūnija pirmā sestdiena – skolas salidojuma diena.

  Mācību gada noslēgumā – izlaidums. Taču ņemot vērā dažādo mācību programmu realizēšanas laiku, izlaidumi tehnikumā notiek arī rudenī, ziemā un pavasarī.

  Baiba Vahere

 • Nolikums

  Smiltenes tehnikuma nolikums ir apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr. 1-2e/23/314, kas elektroniski parakstīts 2023. gada 6.oktobrī. Ar  dokumentiem var iepazīties pielikumā.

   

 • Privātuma politika

  1.    Vispārīgi noteikumi

  • Smiltenes tehnikums, Reģ. Nr. 90009611201, Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 (turpmāk – TEHNIKUMS) aprivātuma politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot personas datus.
  • Politika izveidota, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (pieņemt 2016. gada 27. aprīlis un spēkā no 25.04.2018.) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu (Spēkā no 07.2018.), spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem, kas regulē personu datu apstrādi un saistošiem TEHNIKUMA noteikumiem, kā arī atsaucoties uz Eiropas personas datu apstrādes politiku saistībā ar tādiem ES projektiem kā piemēram "Erasmus+" (https://ec.europa.eu/erasmus-esc-personal-data).
  • TEHNIKUMA atbildīgais par personu datu apstrādi: TEHNIKUMA direktors, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
  • Pamatojotie uz Regulas 37.pantu, TEHNIKUMA direktors norīkojis datu aizsardzības speciālistu veikt TEHNIKUMĀ Datu aizsardzības speciālista uzdevumus. TEHNIKUMA datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: epasts:________________

  2.    Termini

  • Politikā lietoti šādi termini:
   • “personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem;
   • “apstrāde” ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;
   • “apstrādes ierobežošana” ir uzglabātu personas datu iezīmēšana ar mērķi ierobežot to apstrādi nākotnē;
   • “pārzinis” – TEHNIKUMS, kuru pārstāv tā direktors, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
   • “apstrādātājs” ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus;
   • “saņēmējs” ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai izpauž personas datus – neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā persona vai nav. Tomēr publiskas iestādes, kas var saņemt personas datus saistībā ar konkrētu izmeklēšanu saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, netiek uzskatītas par saņēmējiem; minēto datu apstrāde, ko veic minētās publiskās iestādes, atbilst piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem saskaņā ar apstrādes nolūkiem;
   • “trešā persona” ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus;
   • datu subjekta “piekrišana” ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei;
   • personas datu aizsardzības pārkāpums” ir drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem;
   • “ģenētiskie dati” ir personas dati, kas attiecas uz fiziskas personas pārmantotajām vai iegūtajām ģenētiskajām pazīmēm, sniedz unikālu informāciju par minētās fiziskās personas fizioloģiju vai veselību un kas izriet jo īpaši no attiecīgās fiziskās personas bioloģiskā parauga analīzes;
   • “biometriskie dati” ir personas dati pēc specifiskas tehniskas apstrādes, kuri attiecas uz fiziskas personas fiziskajām, fizioloģiskajām vai uzvedības pazīmēm, kas ļauj veikt vai apstiprina minētās fiziskās personas unikālu identifikāciju, piemēram, sejas attēli vai daktiloskopijas dati;
   • “veselības dati” ir personas dati, kas saistīti ar fiziskas personas fizisko vai garīgo veselību, tostarp veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, un kas atspoguļo informāciju par tās veselības stāvokli;
   • “saistošie TEHNIKUMA noteikumi” ir personas datu aizsardzības vadlīnijas, nolikumi vai noteikumi ko stingri ievēro TEHNIKUMS;
   • “īpašu kategoriju personas dati” - rase vai etniskā piederība, politiskie uzskati, reliģiskā vai filozofiskā pārliecība vai dalība arodbiedrībās, un ģenētiskie dati, biometrisko dati, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības dati vai dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

  3.    Personas datu apstrādes nolūki

  • Personas dati TEHNIKUMĀ tiek apstrādāti saskaņā ar Regulu un Latvijas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  • Personas dati tiek apstrādāti kādā no šiem nolūkiem:
   • TEHNIKUMA vadības nodrošināšanas nolūkā:
    • dibināšanas, reorganizācijas vai likvidācijas procesu nodrošināšanai;
    • akreditācijas procesu nodrošināšanai;
    • datu subjekta identificēšanai un uzskaitei;
    • direktora rīkojumi pamatdarbības jautājumos sagatavošanai un izdošanai;
    • kontrolējošo institūciju veikto pārbaužu aktu saņemšanai un uzskaitei;
    • nolikumu, kodeksu un noteikumu sagatavošanai un noformēšanai;
    • Iepirkumu procedūras protokolu sagatavošanai un noformēšanai;
    • sarakstes nodrošināšanai ar valsts iestādēm, pašvaldībām, komercsabiedrībām, vai fiziskām personām;
    • iesniegumu, pilnvaru, izziņu, aktu, ziņojumu, sūdzību, vai priekšlikumu noformēšanai, izsniegšanai, saņemšanai vai izskatīšanai;
    • izniegt izglītības dokumentu (apliecību, atestātu vai diplomu) vai dokumenta par izglītības programmas daļēju apgūšanu;
    • sertifikātu, apliecinājumu, diplomu, apbalvojumu piešķiršanai, sagatavošanai un izsniegšanai;
    • piekļuves tiesību piešķiršanai un kontrolei TEHNIKUMS iekšējās informācijas sistēmām, TEHNIKUMA sociālo portālu profiliem, epastiem, tehnikai un ierīcēm;
    • pārvaldes funkciju realizācijai;
    • reģistru izveidei un uzturēšanai par saņemtiem, nosūtītiem dokumentiem;
    • arhivēšanas nolūkiem.
   • TEHNIKUMA personālvadības nolūkā:
    • datu subjekta identificēšanai un uzskaitei;
    • darba meklētāju iesniegto CV (prasmju un kvalifikācijas aprakstu) izskatīšanai vai noraidīšanai;
    • darba līguma reģistra noformēšanai un uzturēšanai;
    • darba līgumu vai vienošanās noslēgšanai;
    • amatu aprakstu sagatavošanai un noformēsanai;
    • obligāto veselības pārbaužu slēdziena vai atzinuma saņemšanai;
    • darbinieku personas kartītes noformēsanai;
    • direktora rīkojumu izdošanai un reģistrēšanai personāla jautājumos;
    • iesniegumu, priekšlikumu, sūdzību vai ziņojumu izskatīšanai;
    • darbinieku personas lietas izveidei;
    • izziņas par sodāmību saņemšanai;
    • nolīgto vai norīkoto darba pienākumu veikšanai;
    • darba tiesisko attiecību administrēšanai;
    • informācijas par datu subjektu ievadei un aktualizēšanai Valsts izglītības informācijas sistēmā;
    • sūdzību, iesniegumu, pilnvaru, izziņu, ziņojumu vai priekšlikumu noformēšanai, izsniegšanai, saņemšanai vai izskatīšanai;
    • Tehnikuma ievadapmācības un instruktāžas veikšanai;
    • darba nelaimes gadījumu uzskautei un izmeklēšanai;
    • darba nespējas laika uzskaitei un noformēšanai;
    • darbinieku darba vai atvaļinājuma grafika sagatavošanai;
    • saziņai vai sarakstei ar darbinieku;
    • apdrošināšanas nolūkam;
    • piekļuves tiesību piešķiršanai un kontrolei TEHNIKUMS iekšējās informācijas sistēmām, TEHNIKUMA sociālo portālu profiliem, epastiem, tehnikai un ierīcēm;
    • darba izpildes novērtēšanas procesa nodrošināšanai, informācijas ievade un aktualizēšana, novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmā(NEVIS);
    • personāla procesu administrēšanai, veicot informācijas ievadīšanu elektroniskajā programmas Horizon sistēmā;  
    • IT drošības nodrošināšanai;
    • apbalvojumu piešķiršanai, sagatavošanai un/vai izsniegšanai;
    • darba iesisko attiecību prasību, liecību nodrošināšanai;
    • arhivēšanas nolūkiem.
   • TEHNIKUMA saistību tiesību nodrošināšanas nolūkā:
    • Datu subjekta identificēšanai un uzskaitei;
    • līgumu noslēgšanai un administrēšanai;
    • attaisnojuma dokumenta sagatavošanai;
    • pilnvarojumu saņemšanai vai izsniegšanai;
    • sarakstes dokumentu sagatavošanai vai saņemšanai;
    • Sūdzību, iesniegumu, ziņojumu vai priekšlikumu saņemšanai, izskatīšanai vai nosūtīšanai;
    • Iepirkumu procedūru nodrošināšanai;
    • Pasūtījumu veikšanai vai izpildei;
    • Saziņai vai sarakstei ar sadarbības partneri;
    • IT drošības nodrošināšanai;
    • apdrošināšanas nolūkam;
    • likumisko prasību nodrošināšanai vai iesniegšanai;
    • arhivēšanas nolūkam.
   • TEHNIKUMA mācību darba, prakses un ražošanas nodrošināšanas nolūkā:
    • datu subjekta identificēšanai un uzskaitei;
    • saziņai ar datu subjektu;
    • mācību līgumu sagartavošanai un reģistrēšanai;
    • noslēgto līgumu un ar tiem saistīto nosacījumu izpildei;
    • izglītojamā izvērtēšanai un uzņemšanai izglītības programmās;
    • izglītojamā personas lietas izveidei;
    • izglītojamo reģistrēšanai, noteiktās informācijas ievadei un aktualizēšanai Valsts izglītības informācijas sistēmā;
    • apliecības izdošanai un reģistrācijai;
    • klases žurnālu sagatavošanai un noformēšanai;
    • E-klases žurnālu sagatavošanai un noformēšanai;
    • mācību procesa nodrošināšana un datu subjekta sekmju uzskaitei;
    • saziņai vai sadarbībai ar izglītojamā vecākiem vai likumiskiem pārstāvjiem;
    • mācību kavējumu uzskaitei un attaisnojuma pierādījumu nodrošināšanai;
    • sapulces vai sanākšmes procesa fiksēšanai;
    • stipendijas piešķiršanai;
    • rīkojumu izdošanai un reģistrācijai par izglītojamiem vai pedagogiem;
    • ievadapmācības vai instuktāžas veikšanai;
    • nelaimes gadījumu izmeklēšanai un dokumntu noformēšanai;
    • pedagoģiskās padomes sēdes protokolu izstrādei un noformēšanai;
    • pārskatu sagatavošanai;
    • sekmju izrakstu sagatavošanai;
    • sekmju grāmatiņas vai lapu izsniegšanai;
    • stundu vai interešu pulciņu saraksta izveidei;
    • līgumu par mācību praksi sagatavošanai un noformēšanai;
    • izglītības programmas izvedošanai;
    • izglītojamo atbrīvojumu no valsts pārbaudījumiem vai eksāmeniem noformēšanai un iesniegšanai, pamatojoties uz spēkā esošiem normatīviem aktiem;
    • valsts noteikto pārbaudījumu nodrošināšanai un komisijas protokolu izstrādei vai noformēšanai;
    • kvalifikācijas eksāmenu nodrošināšanai un komisijas protokolu sagatavošanai;
    • izglītības dokumentu izsniegšanai;
    • izsniegto kvalifikācijas apliecību reģistrēšanai;
    • profesionālās izglītības dokumentu veidlapu norakstīšanai;
    • atskaišu sagatavošanai;
    • metodisko komisiju sēžu protokolu noformēšanai;
    • prakses līgumu, dienasgrāmatas vai prakses pārskata un praktikanta raksturojuma veikšanai vai saņemšanai;
    • projektu vai programmu realizācijai;
    • individuālās sociālās rehabilitācijas programmas realizēšanai;
    • interešu pulciņu nodrošināšanai un informēšanai par atbildīgiem vai to kontaktpersonām, saziņas nodrošināšanai;
    • līgumu ar VIAA par ES projektu Erasmuss + sagatavošanai un izpildei;
    • profesionālās rehabilitācijas nodrošināšanai;
    • profesionālās piemērotības noteikšanai;
    • rīkojumu par ataisnojošo naudas līdzekļu izlietojumu Erasmus+ sagatavošanai un izdošanai;
    • izziņas, iesniegumu, atzinumu, paskaidrojumu, ziņojumu, priekšlikumu, sūdzību, atsauksmes izskatīšanai, sagatavošanai vai nosūtīšanai;
    • izglītojamā mantas aizsardzības nodrošināšanai izglītības iestādē;
    • apdrošināšanas nolūkam;
    • arhivēšanas nolūkos.
   • Finanšu un grāmatvedības nolūkam:
    • darījumu veikšanai;
    • saziņai ar datu subjektu;
    • ataisnojuma dokumentu sagatavošanai, iegrāmatošanai vai apmaksai;
    • samaksas veikšanai;
    • darba samaksas, atvaļinājumu vai nespējas laika aprēķinu veikšanai;
    • tiesu izpildrakstu izpildei;
    • finanšu un saimnieciskās darbības pārbaužu veikšanai;
    • parādu atgūšanai un piedziņai;
    • izziņu izsniegšanai, normatīvos aktos noteiktajos gadījumos;
    • inventrizācijas vai revīzijas veikšanai;
    • norakstīšanas aktu sagatavošanai;
    • stipendiju, darba samaksas, ataisnoto izdevumu, kompensācijas vai pabalstu aprēķināšanai un izmaksai;
    • ziņojumu veikšanai, pamatojoties uz spēkā esošiem normatīviem aktiem;
    • ziedojumu saņemšanai;
    • finanšu grāmatvedības dokumentu iegrāmatošanai grāmatvedības programmā Horizon, finanšu grāmatvedības dokumentu reģistru un finanšu grāmatvedības atskaišu sagatavošanai, datorizētā vidē – grāmatvedības programmā Horizon;
    • arhivēšanas nolūkos.
   • Bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanai:
    • datu subjekta identificēšanai un uzskaitei;
    • saziņai ar datu subjektu;
    • atskaišu sagatavošanai;
    • bibliotēkas apmeklētāju uzskaitei un kārtības nodrošināšanai;
    • informācijas ievadei un aktualizēšanai, bliotēku informācijas sistēmā ALISE.
    • inventrizācijas veikšanai;
    • ziedojuma saņemšanai;
    • mācību grāmatas saņemšanai vai norakstīšanai;
    • samaksas vai parādu atgūšanas procesu nodrošināšanai;
    • arhivēšanas nolūkos.
   • Dienesta viesnīcas darbības nodrošināšanas nolūkā:
    • datu subjekta identificēšanai un uzskaitei;
    • īres līguma noslēgšanai;
    • kārtības noteikumu ievērošanai un ar to saistīto vai nepieciešamo reģistru nodrošināšanai vai uzturēšanai;
    • ievadapmācības vai instuktāžas veikšanai;
    • sūdzību, atsauksmes, izziņas, iesniegumu, atzinumu, paskaidrojumu, ziņojumu vai priekšlikumu saņemšanai, izskatīšanai, sagatavošanai vai nosūtīšanai valsts drošības iestādēm;
    • veselības un dzīvības aizsardzībai;
    • bērnu tiesību nodrošināšanai;
    • audzināšanas darba veikšanai;
    • izglītojamā mantas aizsardzības nodrošināšanai izglītības iestādē;
    • samaksas vai parādu atgūšanas procesu nodrošināšanai;
    • arhivēšanas nolūkos.
   • Eiropas Savienības fondu programmu atbalsta saņemšanai:
    • datu subjekta identificēšanai un uzskaitei;
    • līguma noslēgšanai;
    • izglītojamo personas lietu izveidei;
    • mācību nodarbību uzskaites žurnāla noformēšanai;
    • sarakstes nodrošināšanai;
    • rīkojumu sagatavošanai, noformēšanai un izdošanai;
    • kontrolējošo iestāžu vai institūciju pārbaužu veikšanai vai noteiktās informācijas sniegšanai;
    • pieteikumā norādītās informācijas sagatavošanai, dokumentu noformēšanai un iesniegšanai;
    • pieteikumā norādītās informācijas sagatavošanai, dokumentu noformēšanai un iesniegšanai pieteikuma sistēmās;
    • sekmju un kavējumu kopsavilkuma veikšanai;
    • stipendiju piešķiršanai;
    • protokolu noformēšanai;
    • sūdzību izskatīšanai un ar to saistīto procesu nodrošināšanai;
    • iepirkumu procesu nodrošināšanai;
    • būvniecības procesu nodrosināšanai un izpilddokumentācijas nodrošināšanai;
    • programmu realizācijai;
    • statistikas nodrošināšanai;
    • atskaišu sagatavošanai un iesniegšanai;
    • apdrošināšanas veikšanai;
    • samaksas vai parādu atgūšanas procesu nodrošināšanai;
    • arhivēšanas nolūkos.
   • Medpunkta pmatdarbības nodrošināšanai
    • datu subjekta identificēšanai un uzskaitei;
    • Izglītojamā profilaktiskā veselības aprūpes un pirmās palīdzības veikšanai un pieejamības nodrošināšanai;
    • Izglītojamā ambulatorās kartes izveidei un uzturēšanai;
    • paškontroles grāmatas izveidei;
    • paškontroles rokasgrāmatas pārtikas apritē izveidei;
    • arhivēšanas nolūkos.
   • Sabiedrības informēšanai par TEHNIKUMS aktuālajiem notikumiem (mājaslapa, bukleti, sociālie tīkli, informācija žurnālos vai avīzēs, video rullīši utt.) ar mērķi:
    • popularizēt izglītību vai Pārziņa izglītības programmas, sekmējot izglītības kvalitātes uzlabošanu,
    • informēt sabiedrību par darba procesu izglītības iestādē.
   • Arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, lai veidotu, uzkrātu, izvērtētu, saglabātu un izmantotu nacionālo dokumentāro mantojumu;
   • Vēstures pētniecības nolūkos sabiedrības interesēs;
   • Akadēmiskās, mākslinieciskās vai literārās izpausmes vajadzībām, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, kā arī apstrādāt datus žurnālistikas vajadzībām, ja tas tiek darīts ar mērķi publicēt informāciju, kas skar sabiedrības intereses;
   • Oficiālās publikācijas nodrošināšanai, saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
   • Īpašuma aizsardzības un datu subjektu veselības un dzīvības aizsardzības nolūkos, veicot videonovērošanu (sk. videonovērošanas personas datu politiku):
    • TEHNIKUMA dienesta viesnīcā Dārza ielā 9, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729;
    • TEHNIKUMA teritorijā Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333.
   • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes un tiesībsargājošām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

  4.    Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

  • TEHNIKUMS apstrādā personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
   • TEHNIKUMA jurididko pienākumu izpildei;
   • līgumsaistību izpildei starp fizisku personu un TEHNIKUMU;
   • lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
   • sabiedrības interesēs vai īstenojot pārziņa likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
   • pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai;
   • saņemot datu subjekta piekrišanu.
  • TEHNIKUMĀ ir aizliegts veikt Īpašo kategoriju personas datu apstrādi, izņemot, ja:
   • persona ir devusi nepārprotamu piekrišanu savu personas datu apstrādei (ja datu subjekts nepildgadīga persona, tad ar likumīgā pārstāvja piekrišanu);
   • persona savus datus ir apzināti publiskojusi;
   • tiesību akti paredz noteiktu datu apstrādi konkrētā nolūkā, lai īstenotu TEHNIKUMA vai datu subjekta tiesības nodarbinātības, sociālās aizsardzības, veselības aprūpes jomā;
   • aizstāvot savas likumīgās tiesības, ceļot prasību tiesā;
   • aizsargājot personas vitālās intereses, ja datu subjekts ir fiziski vai tiesiski nespējīgs dot savu piekrišanu.

  5.    Personu datu kategorijas

  • TEHNIKUMS apstrādā šādas personu datu kategorijas:

  Personu datu kategorijas

  Piemēri

  Identifikācijas dati

  vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati (pases vai ID Nr., izdošanas gads) u.c.

  Kontaktinformācija

  deklarētā dzīvesvietas adrese, faktiskā dzīves vieta, e-pasta adrese, skype ID, tālrunis

  Informācija par izglītojamo (izņemot

  1. vārds, uzvārds;

  2. personas kods;

  3. dzimums;

  4. dzimšanas datums;

  5. valstiskā piederība un tās veids;

  6. funkcionālo traucējumu veids;

  7. invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība;

  8. datums, kad izglītojamais uzņemts izglītības iestādē, un datums, kad tas atskaitīts no izglītības iestādes;

  9. grupa vai kurss, profesionālās ievirzes klase (grupa) atbilstoši izglītības programmai, kuru izglītojamais apgūst;

  10. personai izsniegtās dzimšanas apliecības numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde;

  11. izglītojamam izsniegtā personu apliecinošā dokumenta sērija, numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde, dokumenta derīguma termiņš;

  12. izglītojamam izsniegtie izglītību apliecinošie dokumenti;

  13. ilgstoši neattaisnoti kavējumi (kavējumu ilgums, to iemesli un rīcība to novēršanai

  14. ziņas par izglītojamā mācību statusu;

  15. iemesls atskaitīšanai no izglītības iestādes;

  16. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, tās aktualizēšanas iemesls un datums;

  17. faktiskās dzīvesvietas adrese;

  18. ģimenes locekļi (vecāki, aizbildnis vai audžuģimene), to personas kods un deklarētās dzīvesvietas adreses;

  19. dzimšanas apliecība vai pases kopija;

  20. fotogrāfija.

  Informācija par pedagogu

  1. vārds, uzvārds;

  2. personas kods;

  3. dzimums;

  4. dzimšanas datums;

  5. valstiskā piederība un tās veids;

  6. norāde, vai informācija par personu pieejama Sodu reģistrā;

  7. amats un iegūtā kvalifikācija, darba tiesisko attiecību nodibināšanas un izbeigšanas datums izglītības iestādē;

  8. pedagogam izsniegtā personu apliecinošā dokumenta sērija, numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde, dokumenta derīguma termiņš;

  9. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, tās aktualizēšanas iemesls un datums;

  10.   faktiskās dzīvesvietas adrese;

  11.   pedagogam izsniegtie izglītību apliecinošie dokumenti;

  12.    pedagogam piešķirtās pedagoga profesionālās darbības kvalitātes apliecības numurs, derīguma termiņš, izdošanas vieta, izdošanas datums (ja tāds norādīts), izdevējiestāde un kvalitātes pakāpe;

  13.   pedagogu tarifikācija atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un pedagogu darba slodzes lielumu.

  Informācija par izglītības iestādes tehnisko personālu 

  vārds, uzvārds; personas kods; norāde, vai informācija par personu no Sodu reģistra; darba tiesisko attiecību nodibināšanas un izbeigšanas datums izglītības iestādē.

  Mācību dati

  Mācību kurss, sekmes, pārbaudes darbi, kavējumi, mācību vērtējumi vai apbalvojumi, apmeklējuma lapas u.c

  Darbinieku dati

  amats, struktūrvienība, dalība darba grupās, atskaites, sarakstes u.c

  Finanšu dati

  bankas konta numurs, pavadzīmes, darba samaksas aprēķins, izmaksājamās summas u.c

  Datu subjekta sniegtie dati

  Kvalifikācijas celšanas kursu izdotās apliecības un sertifikāti, ziņas par apgādājamiem (papildus atvaļinājuma piešķiršanai), traktortehnikas vai transportlīdzekļa vadīšanas apliecības dati (ja nepieciešams darba pienākumu izpildei), intereses, Skype ID u.c.

  Statistikas dati

  uzņemto studentu skaits, darbinieku skaits u.c.

  Pārvaldības funkciju dati

  iesniegumi, līgumi, rīkojumi, izziņas, apliecinājumi u.c

  Zinātniskās darbības dati

  publikācijas, dalība konferencēs, patenti u.c

  Pieejas dati informācijas sistēmās

  Datu subjektam piešķirtie lietotājvārdi un paroles

  Videonovērošanas dati

  Videonovērošanas ieraksti (personas attēls (izskats, uzvedība). Personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta) vai personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas)).

  Īpašu kategoriju personas dati

  1.       Veselības dati:

  diagnozes, alerģijas, ziņas par nepieciešamiem medikamentiem lēkmju gadījumā, manipulācijas, medicīniskās ierīces, vakcinācijas, apdrošināšanas dati, ārstu apmeklējumi, ārsti;

  2.       Dalība arodbiedrībās;

  3.       Valstiskā piederība un tās veids;

  4.       Dati, kas saistīti ar fiziskas personas fizisko vai garīgo veselību;

  5.       ziņas par dalību arodbiedrībās

  Fotogrāfiju, video un attēlu dati

  Fotogrāfijas no TEHNIKUMA rīkotiem pasākumiem, konferencēm, projektu programmām utml., video no TEHNIKUMA rīkotiem pasākumiem utml.

  6.    Personas datu ieguve, glabāšanas un dzēšana

  • Personas dati no datu subjekta tiek iegūti:
   • līgumsaistību noslēgšanas rezultātā;
   • līgumsaistību izpildes rezultātā;
   • datu subjektam pašam sniedzot tos TEHNIKUMAM;
   • datu subjektam atrodoties videonovērošanas zonā, TEHNIKUMA:
    • dienesta viesnīcā Dārza ielā 9, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, kur pie ieejas videonovērošanas zonā, ir izvietotas informatīvās zīmes (sk.pielikumā);
    • teritorijā, kas atrodas Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-433, kur pie ieejas videonovērošanas zonā, ir izvietotas informatīvās zīmes (sk.pielikumā).
   • TEHNIKUMS glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
    • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Datu subjektu noslēgtais līgums un kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
    • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā TEHNIKUMS vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
    • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
    • kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;
    • Personas dati, kas iegūti videonovērošanas rezultātā, tiek glabāti, atbilstoši Videonovērošanas datu apstrādes privātuma politikai.
   • Pēc tam, kad augstāk minētie glabāšanas apstākļi izbeidzas, Datu subjekta personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti vai iznīcināti.

  7.    Personas datu aizsardzība

  • TEHNIKUMS aizsargā Datu subjekta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos riskus un TEHNIKUMA saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
   • Datu šifrēšanu, pārraidot datus;
   • Ugunsmūri;
   • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
   • Datoru piekļuves paroles ieviešanu;
   • Datu dublēšanu;
   • Tehnisko un organizātorisko pasākumu regulāra testēšana;
   • Darbinieku apmācība datu apstrādes pienākumu veikšanā, pārkāpumu un risku veikšanā;
   • Izdruku iznīcināšana, kas vairs nav aktuāla, ievietojot konfidenciālā atkritumu tvertnē vai smalcinātājā;
   • Dokumentu glabāšana ar atslēgu slēdzmā telpā un slēdzamā skapī, seifā;
   • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

  8.    Personas datu saņēmēju kategorijas

  • TEHNIKUMS neizpauž trešajām personām Datu subjekta personas datus, izņemot:
   • TEHNIKUMA darbiniekiem, darba pienākumu izpildei, ja personu datu apstrāde ietilps darbinieka pienākumos;
   • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
   • saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
   • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
   • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos TEHNIKUMA likumīgo interešu aizsardzībai.

  9.    Datu subjekta tiesības un pienākumi

  • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt no TEHNIKUMA piekļuvi savai personu datu informācijai vai iebilst par datu subjekta datu apstrādi, ja tam ir pamatoti iebildumi.
  • Datu subjekts var piekļūt saviem personas datiem.
  • Datu subjektam ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus viņš sniedzis TEHNIKUMAM, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī šos datus nosūtīt citam pārzinim, ja šī datu pārnesamība nav pretrunā ar Regulas 20. pantu.
  • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt TEHNIKUMAM informāciju, kas noteikta Regulas 13. vai 14. pantā.
  • Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personu datu apstrādei, ja datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana.
  • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai TEHNIKUMS bez kavēšanās dzēstu vai iznīcinātu datu subjekta personas datus atbilstoši Regulas 17. pantam, izņemot, ja TEHNIKUMAM tas nav iespējams, ņemot vērā normatīvo aktu prasības.
  • Datu subjektam ir pienākums sniegt TEHNIKUMAM precīzus personas datus, kā arī nepieciešamības gadījumos nekavējoši ziņot un pieprasīt TEHNIKUMAM datu labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir mainījušies.

  10.TEHNIKUMA pienākumi veicot personas datu apstrādi

  • Personas datu apstrādes ietvaros, TEHNIKUMS nodrošina:
   • informāciju datu subjektam saskaņā ar Regulas 13. un 14. pantu, kas ir ietverta šajā Politikā;
   • iespēju datu subjektam labot tā sniegtos personas datus, ja personas dati ir neprecīzi;
   • tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu, neatļautu vai prettiesisku piekļuvi, izpaušanu, labošanu vai nozaudēšanu;
   • bez nepamatotas kavēšanās ziņot datu subjektam par personas datu aizsardzības pārkāpumiem, lai novērstu kaitējumu fizisku personu tiesībām un brīvībām;
   • personas datu apstrādi veic tikai tās TEHNIKUMA norīkotās personas vai personas kuras, atbilstoši noslēgtam darba līgumam vai amatu aprakstam, ir tiesīgas to veikt;
   • ja personas datu apstrādes nolūks mainās, TEHNIKUMS pirms turpmākās to apstrādes informē konkrēto datu subjektu par datu apstrādes nolūka maiņu un tam sniedz attiecīgo papildus informāciju.

  11.Datu subjekta tiesību īstenošanas kārtība

  • Lai datu subjekts varētu īstenot savas tiesības, ir nepieciešams nosūtīt TEHNIKUMAM adresētu elektroniski parakstītu vai klātienē rakstītu iesniegumu. Lai varētu identificēt klātienē rakstītā iesnieguma iesniedzēju, tā identitāti pārbauda, lūdzot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
  • Datu subjekts, sīkākas informācijas ieguvei par savu tiesību realizāciju, var vērsties pie TEHNIKUMA lietvedes, adresē: Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729, vai rakstot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
  • Ja TEHNIKUMAM ir pamatotas šaubas par tās fiziskās personas identitāti, kura iesniedz pieprasījumu, TEHNIKUMS var prasīt, lai tiktu sniegta papildu informācija, kas vajadzīga datu subjekta identitātes apstiprināšanai.
  • Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijā, ja neapmierina atbilde no TEHNIKUMA.

  12.Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

  • Datu subjekts dod datu apstrādei savu nepārprotamu pekrišanu rakstiski, to iesniedzot klātienē un uzrādot identifikācijai dokumentu vai elektroniski ar drošu elektronisku parakstu.
  • Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādes doto piekrišanu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.
  • Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Datu subjekta piekrišana bija spēkā.
  • Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

  13.Apstrādātāji un trešās personas

  • TEHNIKUMS ar datu apstrādātājiem, kas piedalās datu subjektu personas datu apstrādē, saskaņā ar šajā Politikā noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem, ir noslēguši rakstisku līgumu par attiecīgo datu apstrādi.
  • TEHNIKUMS neizpauž trešajām personām datu subjekta personas datus un līgumsaistību laikā iegūto informāciju, izņemot:
   • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
   • saskaņā ar datu subjekta nepārprotamu piekrišanu, kas nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
   • ja informācijas sniegšana trešajām personām, valsts pārvaldes un tiesībsargājošām iestādēm paredz normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

  14.Saziņa ar Datu subjektu

  • TEHNIKUMS veic saziņu ar Datu subjektu, izmantojot Datu subjekta rakstiski norādīto kontaktinformāciju;
  • Saziņu par līgumsaistību izpildi, TEHNIKUMS veic uz noslēgtā līguma pamata, ņemot vērā līgumāa norādīto kontaktinformācju.

  15.Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

  • TEHNIKUMS neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.

  16.Automtizētu lēmumu pieņemšana

  • TEHNIKUMS neveic automatizēta lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu, kas minēta Regulas 22. panta 1. un 4. punktā.

  17.Citi noteikumi

  • Politiku apstiprina TEHNIKUMA direktors, un tās aktuālā versija tiek izvietota TEHNIKUMA mājaslapā: http://smiltenestehnikums.lv/.
  • TEHNIKUMum ir tiesības veikt papildinājumus Politikā, padarot pieejamu Datu subjektam tā aktuālo versiju.
 • Videonovērošanas politika

  Smiltenes tehnikums

  Reģ. Nr. 90009611201

  Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729

  e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

  Videonovērošanas datu apstrādes privātuma politika

  1. Smiltenes tehnikums, Reģ. Nr. 90009611201, Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 (turpmāk – TEHNIKUMS) videonovērošanas datu privātuma politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par videonovērosanas personas datu apstrādes nolūku, personas datu apstrādes apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un identificētu vai identificējamu fizisku personu tiesībām.
  2. Politika izveidota, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (pieņemt 2016. gada 27. aprīlis un spēkā no 25.04.2018.) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu (Spēkā no 07.2018.), spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem, kas regulē personu datu apstrādi un saistošiem TEHNIKUMA noteikumiem.
  3. TEHNIKUMA atbildīgais par personu datu apstrādi: TEHNIKUMA direktors, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
  4. Pamatojotie uz Regulas 37.pantu, TEHNIKUMA direktors norīkojis datu aizsardzības speciālistu veikt TEHNIKUMĀ Datu aizsardzības speciālista uzdevumus. TEHNIKUMA datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
  5. Politikā lietoti šādi termini:
   • personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem;
   • apstrāde” ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;
   • apstrādes ierobežošana” ir uzglabātu personas datu iezīmēšana ar mērķi ierobežot to apstrādi nākotnē;
   • apstrādātājs” ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus;
   • “pārzinis” – TEHNIKUMS, kuru pārstāv tā direktors, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
   • saņēmējs” ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai izpauž personas datus – neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā persona vai nav. Tomēr publiskas iestādes, kas var saņemt personas datus saistībā ar konkrētu izmeklēšanu saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, netiek uzskatītas par saņēmējiem; minēto datu apstrāde, ko veic minētās publiskās iestādes, atbilst piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem saskaņā ar apstrādes nolūkiem;
   • trešā persona” ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, TEHNIKUMS, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus;
   • datu subjekta “piekrišana” ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei;
   • personas datu aizsardzības pārkāpums” ir drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem;
  6. Personas datu apstrādes nolūki:
   • īpašuma aizsardzībai, lai identificētu kaitējumu vai zaudējumu nodarītājus, tas ir, lai:
    • izmeklētu incidentus vai pārkāpumus;
    • realizētu aizstāvību, formulētu un izvirzītu juridiskās prasības;

  konstatētu, gūtu pierādījumus un identificētu personas, ja:

  • pārkāpti TEHNIKUMA izdotie Smiltenes tehnikuma dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi;
  • pārkāpti dienesta viesnīcas dzīvojamās telpas īres līguma noteikumi;
  • aizdomas par izglītojamā mantas aizsardzības pārkāpumu.
  • lai nodrošinātu cilvēku dzīvības, veselības aizsardzību, tas ir, lai:
   • identificētu personas, kas pārkāpj uzturēšanās kārtību izglītības iestādē vai teritorijā;
   • pārvaldītu drošību un riskus;
   • izmeklētu incidentus vai pārkāpumus;
   • realizētu aizstāvību, formulētu un izvirzītu juridiskās prasības;
   • lai konstatētu, gūtu pierādījumus un identificētu personas, ja:
    • izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību;
    • aizdomas par alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu un šaujamieroču neatļautu lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot izglītības iestādes teritorijā;
    • aizdomas, ka izglītības iestādes teritorijā tiek ienesti un demonstrēti ieroči, munīcija vai speciālie līdzekļi;
    • aizdomas par fizisku vai emocionālu vardarbība pret izglītojamo vai izglītojamais aiaizskāris citu personu;
    • pārkāpti TEHNIKUMA izdotie Smiltenes tehnikuma dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi.
  1. Juridiskais pamats:
   • Eirpas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, 6.punkta 1.daļas:
    • d) apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
    • f) apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.
   • Izglītības likums;
   • Profesionālās izglītības likums;
   • Bērnu tiesību aizsardzības likums;
   • Ministru kabineta noteikumi Nr.1338  “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.
  2. Personas datu kategorijas:
   • videonovērošanas ieraksti (personas attēls (izskats, uzvedība));
   • personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta) vai personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas)).
  3. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas:
   • TEHNIKUMS neizpauž trešajām personām Datu subjekta personas datus, lai iegūtu informāciju, izņemot:
    • ja personu datu apstrāde nepieciešama TEHNIKUMA darbiniekiem, darba pienākumu izpildei, ja personu datu apstrāde ietilps darbinieka pienākumos vai saņemts TEHNIKUMA direktora rīkojums;
    • saskaņā ar Datu subjekta (ja datu subjekts nepildgadīga persona, tad likumīgā pārstāvja) skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
    • normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma (ja datu subjekts nepildgadīga persona, tad likumīgā pārstāvja), normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
    • normatīvajos aktos noteiktos gadījumos TEHNIKUMA vai trešo personu likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs TEHNIKUMA vai trešās personas likumīgās intereses.
  1. TEHNIKUMS neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.
  2. TEHNIKUMS veic un apstrādā personas datus, izmantojot tehniskos pasākumus, tas ir ar videonovērošanas kamerām, kuras uzstādītas TEHNIKUMA:
   • dienesta viesnīcā Dārza ielā 9, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, kur:
    • ieraksti tiek uzglabāti ne vairāk kā 30 dienas, izņemot, ja ieraksts nepieciešams izmeklēšanas vajadzībām ilgākam periodam, līdz apstākļu noskaidrošanai vai noteikta mērķa sasniegšanai. Šādā gadījumā ieraksts tiek saglabāts līdz konstatētā jautājuma noskaidrošanai vai attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai.
    • pie ieejas videonovērošanas zonā, kur notiek videonovērošana, ir izvietotas informatīvās zīmes (sk.pielikumu).
    • videonovērošanas dati klasificējami kā ierobežotas piekļuves informācija, kurai drīkst piekļūt un personas datus apstrādāt tikai ar rīkojumu norīkoti darbinieki.
   • teritorijā Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, kur:
    • ieraksti tiek uzglabāti ne vairāk kā 14 dienas, izņemot, ja ieraksts nepieciešams izmeklēšanas vajadzībām ilgākam periodam, līdz apstākļu noskaidrošanai vai noteikta mērķa sasniegšanai. Šādā gadījumā ieraksts tiek saglabāts līdz konstatētā jautājuma noskaidrošanai vai attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai;
    • pie ieejas videonovērošanas zonā, kur notiek videonovērošana, ir izvietotas informatīvās zīmes (sk.pielikumu).
    • videonovērošanas dati klasificējami kā ierobežotas piekļuves informācija, kurai drīkst piekļūt un veikt personas datu apstrādi tikai ar rīkojumu norīkoti darbinieki.
  1. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu TEHNIKUMAM par savu tiesību īstenošanu:
   • rakstveida formā klātienē, pie TEHNIKUMA lietvedes, adrese: Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
   • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
  2. Videonovērošanas procesā, TEHNIKUMAM nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta Regulas 22. panta 1. un 4.punktā.
  3. Videonovērošanas procesa specifikas dēļ nav iespējams labot personas datus.
  4. Ja Datu subjektam rodas kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar TEHNIKUMU (kontaktinformācija: epasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., adrese: Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729). Ja neesat apmierināti ar saņemto atbildi no TEHNIKUMA, Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijā.

Veterinārā klīnika

Darba laiks: Pirmdiena - Piektdiena 9.00 - 17.00. Adrese: Kalnamuiža 12, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads Tālrunis:  20250228.

vet

Kalna ligzda

Kalnamuiža 7 
Smiltenes pag., Smiltenes nov. 
Smiltene, LV-4729, Latvia
Tālrunis: 64772173
Booking.com logo2 2
1
© 2023 Smiltenes tehnikums / Izstrādāts Tehnoloģiju Studijā